Gebruiksvoorwaarden AccountBird

Deze voorwaarden zijn van aanvullende toepassing op de algemene voorwaarden van AccountBird, met dien verstande dat de bepalingen van deze voorwaarden prevaleren boven die van de algemene voorwaarden van AccountBird1. BESCHRIJVING ACCOUNTBIRD

 1. AccountBird biedt een abonnement op online boekhouden en fullservice debiteurenbeheer. AccountBird stelt deze dienst onder de door haar gestelde voorwaarden en onder de algemene voorwaarden van AccountBird beschikbaar via de website accountbird.nl.
 2. Via inloggen op de website accountbird.nl krijgt de Klant toegang tot het AccountBird portaal waarop toepassingen toegankelijk zijn, waarmee door Klanten administratieve werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden en waarmee rapportages over de boekhouding, aangiften en de bedrijfsresultaten aan de klant toegankelijk worden gemaakt. In het hierna volgende zal steeds worden gesproken over “het product” en/of “AccountBird”.
 3. Op de website accountbird.nl staan de nadere gegevens en voorwaarden voor de Klant genoemd om gebruik te kunnen maken van het product. Deze voorwaarden kunnen eenzijdig door AccountBird worden aangepast.


2. OVERIGE BEGRIPSBEPALING

 1. Met de term “de overeenkomst” wordt bedoeld het totaal van voorwaarden waaronder de Klant het product gebruikt en AccountBird het product ter beschikking van de Klant stelt.
 2. De inhoud van het volgende vormt in ieder geval een integraal onderdeel van de overeenkomst:
  a. deze gebruiksvoorwaarden AccountBird;
  b. het (online) vragenformulier;
  c. de algemene voorwaarden van AccountBird


3. LICENTIEVERLENING

 1. AccountBird verleent aan de Klant het recht om het product voor de duur van de overeenkomst en onder de in deze overeenkomst nader uitgewerkte voorwaarden te gebruiken.
 2. Het gebruiksrecht is niet exclusief en niet overdraagbaar.
 3. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de Klant van AccountBird een gebruikersnaam en wachtwoord om te kunnen inloggen op de AccountBird portal. AccountBird is gerechtigd om de inlog procedure naar eigen inzicht aan te passen. De Klant dient zorgvuldig om te gaan met en is verantwoordelijk voor de inlog gegevens. De inlog gegevens zijn niet overdraagbaar en mogen niet worden gebruikt buiten de Klant. AccountBird en de Klant zijn ten aanzien van de inlog gegevens verplicht volstrekte geheimhouding te betrachten ten opzichte van een ieder. De Klant is aansprakelijk voor ieder gebruik van haar inloggegevens. Alle handelingen van de Klant te dier zake zijn voor rekening en risico van de Klant.
 4. De gebruiksrechten worden verleend onder de uitdrukkelijke voorwaarden dat de Klant aan AccountBird de daarvoor verschuldigde vergoeding tijdig voldoet.
 5. De gebruiksrechten zoals bedoeld in lid 1 van deze bepaling zijn beperkt tot de eigen organisatie van de Klant.


4. INGANGSDATUM, DUUR EN BEËINDIGING

 1. Eenmanszaken, maatschappen, vennootschappen onder firma en besloten vennootschappen komen in aanmerking voor het product.
 2. Alvorens een overeenkomst met AccountBird te kunnen sluiten dient de Klant via de website www.AccountBird.nl een aanvraag voor het product te plaatsen, in te stemmen met deze gebruiksvoorwaarden en de algemene voorwaarden van AccountBird alsmede (online) een vragenformulier in te vullen. Daarmee is een bindend aanbod vanuit de Klant tot stand gekomen. Ook kan door AccountBird aan de Klant verzocht worden om aanvullende informatie. Op basis van het ingevulde vragenformulier beoordeelt AccountBird of de Klant voor het product van AccountBird in aanmerking komt. Voldoet de Klant aan de criteria dan is daarmee, ook vanuit de zijde van AccountBird, de overeenkomst tot stand gekomen.
 3. Elke overeenkomst vangt aan op het moment dat de door de Klant ondertekende overeenkomst door AccountBird retour is ontvangen. Voor zover niet anders overeengekomen wordt de overeenkomst aangegaan voor een looptijd van één maand, waarna de overeenkomst stilzwijgend telkens wordt verlengd voor telkens één maand. De overeenkomst kan door de Klant worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand tegen het einde van de looptijd. AccountBird kan de overeenkomst na de ingangsdatum te allen tijde opzeggen met een opzegtermijn van één (1) maand.
 4. Tussentijdse wijziging van het product of de overeenkomst door AccountBird is steeds mogelijk, indien de Klant niet meer voldoet aan de voorwaarden van het product. Bij wijziging van de overeenkomst blijven de overige voorwaarden van de overeenkomst van toepassing.
 5. De Klant zal direct na, maar in ieder geval binnen vijf dagen na beëindiging van de overeenkomst geen toegang meer hebben tot het product.
 6. Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van de overeenkomst voort te duren, blijven na beëindiging van de overeenkomst bestaan. De beëindiging van de overeenkomst ontslaat partijen uitdrukkelijk niet van het bepaalde met betrekking tot geheimhouding, aansprakelijkheid, intellectuele eigendom, toepasselijk recht en forumkeuze.


5. PRIJZEN, FACTURERING EN BETALING VAN HET PRODUCT

 1. De vergoedingen voor de door AccountBird geleverde producten worden jaarlijks door AccountBird vastgesteld en kenbaar gemaakt op de website www.AccountBird.nl.
 2. Betaling van facturen voor het product geschiedt middels overboeking op onze rekening en zonder enig recht op korting of verrekening.
 3. Andere diensten of werkzaamheden, welke niet onder het product vallen worden uitgevoerd tegen de alsdan geldende tarieven voor desbetreffende medewerkers.
 4. De overeengekomen vergoedingen van het product mogen jaarlijks, en voor het eerst op 1 januari van het kalenderjaar volgend op de ingangsdatum van de overeenkomst bij de prijsvaststelling als bedoeld in artikellid 1 door AccountBird gecorrigeerd worden met de CBS consumptie-index zakelijke dienstverlening. Prijs- en tariefswijzigingen vinden uitsluitend per 1 januari plaats en zullen uiterlijk één (1) maand voor de ingangsdatum door AccountBird aan de Klant worden meegedeeld.
 5. In afwijking van het overigens in dit artikel bepaalde is AccountBird gerechtigd vergoedingen voor het product tussentijds aan te passen in geval deze beïnvloed worden door buiten de macht van AccountBird liggende factoren, zoals maar niet slechts daartoe beperkt, prijsverhogingen van leverancier(s) van applicatie(s).
 6. Indien de Klant zich op inhoudelijke onjuistheid van de fact(u)ur(en) beroept laat dit onverlet diens verplichting om tenminste de onbetwiste delen van de fact(u)ur(en) te betalen.
 7. Indien de Klant de verschuldigde factuurbedragen niet binnen de gestelde termijn heeft voldaan, is de Klant in verzuim en is hij zonder dat enige ingebrekestelling is vereist de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd tot aan de dag van gehele voldoening. Indien de Klant na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, is AccountBird gerechtigd naast de verschuldigde wettelijke rente tevens aanspraak te maken op volledige vergoeding van gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale factuurbedrag met een minimum van € 50,-.
 8. Tekortkomingen in de prestaties van AccountBird zullen door de Klant terstond, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontdekking van de tekortkoming schriftelijk aan AccountBird worden gemeld, doch geeft het de Klant niet het recht zijn prestaties op te schorten of te beëindigen. Onjuistheid van een factuur moet binnen veertien (14) dagen na verzenddatum van de factuur schriftelijk aan AccountBird worden gemeld.
 9. Het gestelde in dit artikel schort de betalingsverplichting van de Klant nimmer op.
 10. Onverlet de rechten op het gebruik heeft AccountBird een retentierecht op de data(bank) van de Klant indien de Klant tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, ongeacht of het verplichtingen uit hoofde van overeenkomst dan wel verplichtingen uit een andere overeenkomst tussen de Klant en AccountBird betreft. AccountBird is niet verantwoordelijk voor schade van de Klant en/of derden welke het gevolg zou kunnen zijn van de uitoefening van dit recht.


6. GARANTIE

 1. AccountBird verplicht zich om het product op vakbekwame wijze uit te voeren en zal te allen tijde naar beste kunnen presteren.
 2. AccountBird biedt geen garanties welke een grotere reikwijdte hebben dan in deze voorwaarden bepaald, waarbij met name de goede werking van de applicatie(s) in samenhang met de bij de Klant aanwezige (rand)apparatuur op geen enkele wijze gegarandeerd wordt.
 3. AccountBird spant zich er voor in dat er regelmatig een back-up wordt gemaakt van de gegevens, die de Klant middels de AccountBird portal heeft geupload. Deze back-up wordt niet aan de Klant verstrekt.
 4. AccountBird spant zich er voor in dat de gegevens die de Klant middels de AccountBird portal heeft geupload, zo goed als redelijkerwijs mogelijk worden beveiligd tegen verlies, diefstal, ongeautoriseerde toegang en wijziging door niet gebruikers.
 5. AccountBird spant zich in voor optimale beschikbaarheid van en toegang tot de AccountBird portal. AccountBird is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de toegang tot de AccountBird portal (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken, ten behoeve van (preventief) onderhoud, aanpassingen, updates of upgrades, zonder dat dit een recht op schadevergoeding van de Klant jegens AccountBird met zich meebrengt.


7. TEVREDENHEIDSGARANTIE

 1. AccountBird streeft naar de beste kwaliteit. Indien de Klant niet tevreden is, heeft hij het recht de overeenkomst uiterlijk binnen twee maanden na de ingangsdatum als bedoeld in artikel 4 lid 3 gratis te beëindigen, de zogenaamde “tevredenheidsgarantie”.
 2. Indien de Klant de overeenkomst daadwerkelijk wil beëindigen middels de tevredenheidsgarantie, dient hij dit binnen twee maanden na de ingangsdatum van de overeenkomst te mailen naar info@AccountBird.nl. Indien het betreffende bericht van de Klant niet tijdig, dit wil zeggen uiterlijk binnen twee maanden na de ingangsdatum van de overeenkomst, door AccountBird is ontvangen, vervalt dit recht van de Klant.
 3. De Klant ontvangt bij het gebruik maken van de tevredenheidsgarantie binnen 30 dagen na het einde van de overeenkomst het reeds bbetaalde bedrag retour naar het bij de aanmelding opgegeven bankrekeningnummer.
 4. De Klant kan uitsluitend gebruik maken van de tevredenheidgarantie indien hij de AccountBird portal naar normaal regelmatig gebruik, horende bij het type abonnement gebruikt en geprobeerd heeft.
 5. De Klant kan geen gebruik maken van de tevredenheidgarantie indien tijdens de afgelopen twee maanden stornering, intrekking van de incasso machtiging dan wel indien om andere redenen incasso van de door de Klant verschuldigde vergoeding niet (geheel) mogelijk is geweest.
 6. Andere eventuele kosten van de Klant worden nimmer gerestitueerd. AccountBird is in geen enkel geval aansprakelijk voor kosten en schade van de Klant.
 7. De Klant zal direct na, maar in ieder geval binnen vijf dagen na beëindiging van de overeenkomst geen toegang meer hebben tot het product.
 8. Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van de overeenkomst voort te duren, blijven na beëindiging van de overeenkomst na gebruikmaking van de tevredenheidgarantie bestaan. De beëindiging van de overeenkomst ontslaat partijen uitdrukkelijk niet van het bepaalde met betrekking tot geheimhouding, aansprakelijkheid, intellectuele eigendom, toepasselijk recht en forumkeuze.


8. VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

 1. De Klant draagt zorg voor het functioneren van haar hard- en software, configuratie, randapparatuur en internetverbinding benodigd voor het gebruik van de AccountBird portal.
 2. De Klant staat ervoor in dat de door haar ten behoeve van de AccountBird portal gebruikte apparatuur en software voldoen aan de geldende systeemeisen zoals door AccountBird gesteld. De Klant is verantwoordelijk voor het treffen van de nodige maatregelen teneinde haar apparatuur, software en telecommunicatie- en internetverbindingen te beschermen tegen virussen, computercriminaliteit en
  onrechtmatig gebruik door derden.
 3. De Klant is en blijft zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor haar administratie verplichtingen en de daaruit voortvloeiende bewaarplicht van stukken en documenten. AccountBird is in geen enkel geval aansprakelijk voor kosten van reproductie van verminkte of verloren gegane gegevens en evenmin voor (gevolg)schade of gederfde winsten van de Klant.
 4. De Klant zal op geen enkele wijze hinder of schade veroorzaken aan (klanten van) AccountBird bij het gebruik van de AccountBird portal, een en ander naar het oordeel van AccountBird Het is de Klant niet toegestaan handelingen te verrichten waarvan aangenomen kan worden dat deze schade zouden kunnen toebrengen aan de systemen van (klanten van) AccountBird
 5. Het is de Klant niet toegestaan de AccountBird portal te gebruiken in strijd met wettelijke bepalingen of deze gebruiksvoorwaarden of de algemene voorwaarden van AccountBird
 6. De Klant is verantwoordelijk voor de inhoud en juistheid van de gegevens die middels de AccountBird portal zijn geupload.


9. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten op het product komen bij uitsluiting toe aan AccountBird De Klant erkent deze rechten van AccountBird
 2. Indien sprake is van een nieuwe bewerking van het product komen deze rechten van rechtswege toe aan AccountBird, waarmee de Klant zich te dezen akkoord verklaart.
 3. De Klant zal op generlei wijze uitdraaien of vermenigvuldigingen van delen van het product publiceren of aan derden ter inzage geven al dan niet met enig kenmerk van het product of AccountBird, zonder uitdrukkelijke en schriftelijk gegeven toestemming.


10. GEBRUIKSRECHT

 1. AccountBird is gerechtigd naar eigen inzicht wijzigingen aan te brengen in de AccountBird portal en updates en/of upgrades uit te voeren.
 2. Het is de Klant niet toegestaan rechten of  verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden over te dragen aan derden.


11. WIJZIGINGEN

AccountBird is gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de wijze van toegang tot en de opmaak van de verschillende toepassingen binnen het product.


12. AANSPRAKELIJKHEID

 1. De aansprakelijkheid van AccountBird voor het product is beperkt als omschreven in de algemene voorwaarden van AccountBird voor haar overige dienstverlening. De totale aansprakelijkheid van AccountBird is te allen tijde beperkt tot driemaal het bedrag van de vergoeding over de eerste twaalf maanden van de overeenkomst voor het product.
 2. AccountBird is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade of andere gevolgschade van de Klant.
 3. De aansprakelijkheid van een partij wegens tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat pas nadat de nalatige partij door de andere partij in gebreke is gesteld, tenzij nakoming van de betreffende verplichtingen reeds blijvend onmogelijk is, in welk geval de nalatige partij van rechtswege onmiddellijk in gebreke is. De ingebrekestelling zal schriftelijk geschieden, waarbij aan de nalatige partij een redelijke termijn wordt gegund om alsnog zijn verplichtingen na te komen.


13. VERTROUWELIJKE INFORMATIE/GEHEIMHOUDING

Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van het sluiten en van het uitvoeren van deze overeenkomst hebben verkregen. Gezien het specifieke gebruik van het product via het internet kan AccountBird niet instaan voor inbreuk op privacy door derden, doch zal zich zoveel als mogelijk hiervoor inspannen.

14. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ACCOUNTBIRD

 1. Deze voorwaarden zijn van aanvullende toepassing op de algemene voorwaarden van AccountBird, met dien verstande dat de bepalingen van deze voorwaarden prevaleren boven die van de algemene voorwaarden van AccountBird
 2. De algemene inkoop- en betalingsvoorwaarden van de Klant, dan wel andere algemene of bijzondere voorwaarden zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op de overeenkomst.
 3. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst hebben geen rechtskracht, tenzij deze door de betreffende partij schriftelijk zijn bevestigd, waarbij elektronische post of fax als schriftelijk dienen te worden aangemerkt.
 4. In de gevallen waarin de aanvullende voorwaarden niet voorzien, dan wel indien wijziging van de aanvullende voorwaarden en/of het bestelformulier noodzakelijk is, treden partijen hiertoe in overleg. Wijzigingen van de aanvullende voorwaarden en/of aanvullingen daarop zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk en middels namens partijen rechtsgeldig bevoegde personen ondertekend zijn overeengekomen.
 5. Indien één van de bepalingen van deze voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht en treden partijen in overleg om een vervangende bepaling overeen te komen.
 6. Indien en voor zover tegenstrijdigheden voorkomen tussen deze voorwaarden en de algemene voorwaarden en/of het digitale vragenformulier, geldt het gestelde in deze gebruiksvoorwaarden.

Februari 2020

Neem contact op...

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Telefoon: 085-4444660